Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж - Загальна інформація про діяльність Банку


^ Примітка 9. Цінні папери у портфелі банку на продаж

Таблиця 9.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2010

2009Боргові цінні папери: 

3 144 592

3 255 063

1.1 

Державні облігації 

2 438 877

2 600 036

1.2 

Облігації місцевих позик 

8 995

9 416

1.3 

Облігації підприємств 

696 720

645 611

1.4 

Векселя 

0

0Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: 

23 825

24 640

2.1 

Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах 

1

22 210

2.2 

Справедлива вартість яких визначена за розрахунковим методом 

425

0

2.3 

За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) 

23 399

2 430Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

(285 342)

(218 273)Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів 

2 883 075

3 061 430


Станом на 31.12.2010 та 31.12.2009 р. до складу цінних паперів у портфелі Банку на продаж включено нараховані процентні доходи у сумі 102 767 тис. грн. та 25 740 тис.грн. відповідно.

Збиток від продажу цінних паперів у портфелі на продаж у 2010 та 2009 роках склав 8 901 тис.грн. та 18 533 тис.грн. відповідно (звіт про сукупні прибутки та збитки).

Станом на 31.12.2010 та 31.12.2009 р. цінні папери у портфелі Банку на продаж вартістю 914 878 та 597 тис.грн., відповідно, виступали забезпеченням за позиками, отриманими від Національного банку України (Примітка 39.3).

У таблицях 9.2, 9.3 фінансові активи аналізуються з врахуванням поточних кредитних рейтингів, присвоєних міжнародними та українськими рейтинговими компаніями: Standart&Poors,  Moody's,  Fitch та «Кредит-Рейтинг».


^ Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Державні облігації 

Облігації місцевих позик 

Облігації підприємств 

Векселя 

Усього 

Поточні та незнецінені: 

2 438 877

8 995

234 290

0

2 682 162

1.1 

З рейтингом від А- до ААА

0

0

127 329

0

127 329

1.2 

З рейтингом від В- до ВВВ 

2 438 877

0

0

0

2 438 877

1.3 

З рейтингом нижче В 

0

0

0

0

0

1.4 

Ті, що не мають рейтингу 

0

8 995

106 961

0

115 956Боргові цінні папери, умови погашення яких Були переглянуті у звітному році 

0

0

70 498

0

70 498Усього поточних та незнецінених 

2 438 877

8 995

304 788

0

2 752 660Прострочені, але незнецінені: 

0

0

0

0

0

4.1 

Із затримкою платежу до 31 днів 

0

0

0

0

0

4.2 

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

0

0

0

0

0

4.3 

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

0

0

0

0

0

4.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

0

0

0

0

0

4.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

0

0

0

0

0Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі: 

0

0

391 932

0

391 932

5.1

Без затримки платежу

0

0

119 896

0

119 896

5.1 

Із затримкою платежу до 31 днів 

0

0

0

0

0

5.2 

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

0

0

0

0

0

5.3 

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

0

0

0

0

0

5.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

0

0

126 559

0

126 559

5.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

0

0

145 477

0

145 477Інші боргові цінні папери 

0

0

0

0

0Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

0

0

(264 398)

0

(264 398)Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів 

2 438 877

8 995

432 322

0

2 880 194^ Таблиця 9.3 Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Державні облігації 

Облігації місцевих позик 

Облігації підприємств 

Векселя 

Усього 

Поточні та незнецінені: 

2 600 036

9 416

198 092

0

2 807 544

1.1 

З рейтингом від А- до ААА

0

8 604

0

0

8 604

1.2 

З рейтингом від В- до ВВВ 

0

0

198 092

0

198 092

1.3 

З рейтингом нижче В 

2 600 036

812

0

0

2 600 848

1.4 

Ті, що не мають рейтингу 

0

0

0

0

0Боргові цінні папери, умови погашення яких Були переглянуті у звітному році 

0

0

0

0

0Усього поточних та незнецінених 

2 600 036

9 416

198 092

0

2 807 544Прострочені, але незнецінені: 

0

0

0

0

0

4.1 

Із затримкою платежу до 31 днів 

0

0

0

0

0

4.2 

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

0

0

0

0

0

4.3 

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

0

0

0

0

0

4.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

0

0

0

0

0

4.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

0

0

0

0

0Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі: 

0

0

447 519

0

447 519

5.1

Без затримки платежу

0

0

182 608

0

182 608

5.1 

Із затримкою платежу до 31 днів 

0

0

0

0

0

5.2 

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів 

0

0

85 297

0

85 297

5.3 

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів 

0

0

155 411

0

155 411

5.4 

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів 

0

0

24 203

0

24 203

5.5 

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів 

0

0

0

0

0Інші боргові цінні папери 

0

0

0

0

0Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

0

0

(198 675)

0

(198 675)Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів 

2 600 036

9 416

446 936

0

3 056 388


^ Таблиця 9.4. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2010 рік

2009 рік

Балансова вартість на 1 січня (до вирахування резервів)
3 279 703

652 323Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості 

27

(19 516)

2 036Нараховані процентні доходи 

28

317 555

80 974Проценти отримані 
(223 613)

(35 720)Придбання цінних паперів 
23 346 642

3 556 611

6

Придбання цінних паперів в результаті рекапіталізації банка державою шляхом придбання акцій додаткових емісій в обмін на облігації внутрішньої державної позики
(19)

5 000 000

7

Реалізація цінних паперів на продаж 
(21 681 058)

(3 039 865)

8

Монетизація облігацій внутрішньої державної позики, зарахованих в результаті ре капіталізації банка
(1 743 334)

(3 006 666)

9

Погашення цінних паперів на продаж
(50 496)

(3 741)

10

Придбання дочірніх компаній 
0

0

11

Переведення до активів групи вибуття 
0

0

12

Переведення до інших фінансових активів

15

(83 361)

0

13

Вибуття дочірніх компаній 
0

0

14

Курсові різниці за борговими цінними паперами 
0

0

15

Вплив перерахунку у валюту подання звітності 
0

0

16

Амортизація дисконтів/ премій

28

25 914

73 751

17

Переведення з інших портфелів
0

0

18

Списано за рахунок резерву
0

0

19

Дивіденди нараховані

30

56

75

20

Дивіденди отримані
(56)

(75)

21

Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня (до вирахування резервів)
3 168 417

3 279 703

Нараховані процентні доходи (рядок 3) включають суму амортизації дисконтів/премій за цінними паперами в портфелі Банку на продаж.

У зв’язку з настанням строку погашення облігацій ТОВ "Українська інжинирінгова інвестиційна компанія", які не були викуплені у строк, відбулося переведення з портфелю цінних паперів на продаж у сумі 83 361 тис. грн. до інших фінансових активів. (Примітка 15).


6790603797127967.html
6790671965038231.html
6790766492695699.html
6791121750569261.html
6791244014078496.html